And I Let It All Go.

گذشتن و رفتنِ پیوسته.

And I Let It All Go.

گذشتن و رفتنِ پیوسته.

گیر کرده وسط بحران ۱۷ سالگی. معلق وسطِ هیچی. درگیر چرخه‌ی تناوب. بی‌مرز. همیشه ناتمام. در حال سقوط. رها. رها کردن. رفتن و گذشتنِ پیوسته.